• Start
logo_ck met tekst.png

ZONDAG 12 NOV om 10 uur: GEZINSMIS in Munstergeleen

“Houd je lampje brandend!”
Op de ochtend na Sint Maarten vieren we in de kerk van Munstergeleen
weer een vrolijke Gezinsmis.
De Mis begint met de intrede van alle kinderen met een lampion,
dus vergeet niet om die mee te brengen! We gaan samen zingen en bidden,
en we luisteren naar een verhaal van Jezus over lampjes die wél en die niet branden.
We vragen Gods hulp om ons lampje brandend te houden,
en om een lichtje voor elkaar te zijn, net zoals Sint Maarten dat was.  
Alle gezinnen zijn van harte uitgenodigd!

Elkaar helpen maakt gelukkig
Veel hulpbehoevende en overwegend alleenstaande oudere mensen hebben vaak niet voldoende financiële draagkracht en soms een klein of geen sociaal netwerk. Zij komen daarom niet altijd in aanmerking voor professionele hulp. Vanuit het christelijk gedachtegoed en goed nabuurschap, ontstond – inmiddels weer meer dan tien jaar geleden – het initiatief om tezamen met de lokale christelijke kerkgemeenschappen de caritas in praktijk te brengen. Gebaseerd op de christelijke boodschap en naar het voorbeeld van de centrale landelijke Vereniging Hulp in Praktijk en bestaande landelijk actieve regionale Hip-organisaties, werden ook voor de Westelijke Mijnstreek reeds aanwezige initiatieven voor hulp verder uitgewerkt. Tezamen met de plaatselijke kerken en gemeentelijke overheden, de voormalige Streekzorg Westelijke Mijnstreek en andere hulpinstanties ontstond de ‘Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek’. Met een feestelijke manifestatie in het auditorium van het regionaal ziekenhuis Sittard-Geleen op zondag 13 januari 2013 ging de stichting officieel van start.

Vanuit de R.K. Kerken en de protestant christelijke gemeenten zetten vrijwilligers hun beschikbare tijd en talenten belangeloos in voor laagdrempelige en kortdurende praktische kleinschalige hulp aan behoeftigen. Voorbeelden hiervan: ‘samen wandelen’, ‘boodschappen doen’, ‘licht huishoudelijk werk’ of gewoon ‘even samen koffiedrinken en een praatje maken’. Ook andere werkzaamheden kunnen worden verricht zoals ‘incidenteel klein tuinonderhoud’, ‘een lamp of schilderij ophangen’, ‘begeleiding naar arts of ziekenhuis, of ‘een kast in elkaar zetten’.

Na verloop van tijd veranderde de stichting haar naam in ‘Stichting Hulp in Praktijk Helpt Westelijke Mijnstreek’ en kreeg ook de ANBI-status. De stichting werkt met uitsluitend vrijwilligers onder meer samen met het Knooppunt Informele Zorg (KIZ). Vrijwilligers als hulpbieder worden aangestuurd vanuit de lokale helpdesk. De beschikbare en juiste hulpbieder wordt via de eigen contactpersoon aan de hulpvrager gekoppeld. De helpdesk is op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 046 – 426 27 27.

U bent van harte welkom wanneer u ook als vrijwilliger/hulpbieder belangeloos iets wil doen voor hulpbehoevende mensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen van HipHelpt Westelijke Mijnstreek. Voor de lokale parochies en R.K. Kerken in Sittard is dit Jos Friederichs, tel. 06 10219101. Jos is tevens bestuurslid van de stichting HipHelpt Westelijke Mijnstreek en schrijver van dit artikel.
U kunt de stichting ook financieel ondersteunen door een gift of andere bijdrage over te maken op IBAN nummer NL09 RABO 0302 0580 87 t.n.v. Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek. Een verzoek om hulp voor uzelf of een ander kunt u aanvragen via de website www.hiphelpt.nl/westelijke mijnstreek en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij de Helpdesk van de Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek.

Zaterdag 7 oktober 2023 heeft de stichting HipHelpt WM haar tienjarig bestaan mogen vieren.

Afdrukken E-mail

Allerheiligen! Of toch Allerzielen?

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee feesten die nogal eens door elkaar worden gehaald. Meestal als mensen Allerheiligen zeggen, bedoelen ze: Allerzielen. Gek is dat niet, want de twee dagen vallen pal achter elkaar op 1 en 2 november. En ze hebben eigenlijk ook alles met elkaar te maken. Alleen: het één is een echte feestdag en het anders is vooral een gedenkdag.

Met Allerheiligen staan we stil bij alle heilige mensen die ooit geleefd hebben en nu bij God in de hemel zijn.

De dag na Allerheiligen is het Allerzielen. Dan staan we stil bij alle mensen die gestorven zijn. Heel speciaal denken we dan aan familieleden, vrienden en parochianen die ons korter of langer geleden ontvallen zijn. We bidden nog eens extra voor hun zielenrust en zegenen de graven. Het is een moment om stil te staan bij de eindigheid van ons aardse leven en vooruit te kijken naar ons leven bij God.
Wij namen het afgelopen jaar in onze kerk afscheid van:

        Mevr. Phil Cox-Bormans        89 jaar
        Mevr. Tiny Penners-Schurgers        99 jaar
        Mevr. Mia Höppener-Severeijns        97 jaar
        Mevr. Els van Daal-Meuffels        85 jaar
        Mevr. Annie Coumans-van Daal        85 jaar
        Mevr. Gerda Franssen-Verjans        90 jaar
        Mevr. Truus Alberts-Thissen        86 jaar

In de mis op zondag 29 oktober om 11.30 uur steken we een kaars aan en gedenken we onze dierbaren overledenen

Afdrukken E-mail

Missie

De Opbrengst van de kerkdeurcollecte voor MIVA bedraagt € 95,- Hartelijk dank.

Op Missiezondag 22 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in Afrika en Azie.

Dit jaar is er speciale aandacht voor Libanon waar zusters en vrijwilligers mensen steunen met een luisterend oor, zij verstrekken voedselpakketten en werken in opvangkampen voor vluchtelingen uit Syrië.

Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid. Helpt U de mensen te steunen in Libanon met Uw bijdrage tijdens de kerkdeurcollecte?

Afdrukken E-mail

Bent u de bijdrage aan Kerkbalans over dit jaar niet vergeten?

Het jaar 2023 nadert alweer zijn einde, zodat wij de bijdragen aan Kerkbalans voor dit jaar hebben geïnventariseerd. Ook nu is gebleken, dat een aantal parochianen hun gebruikelijke bijdrage niet hebben geleverd. Het kerkbestuur hoopt, dat dit uitstel geen afstel wordt, maar dat iedere trouwe deelnemer vóór 31 december nog aan zijn voornemen zal voldoen. Het hoeft geen uitgebreide toelichting wanneer wij stellen dat de bijdragen jaarlijks teruglopen. En dat, terwijl wij de kosten zien toenemen en toch graag onze kerk en kapel in een goede conditie houden en ook dat wij in staat zullen blijven de in onze wijken gebruikelijke kerkdiensten te kunnen blijven vieren. Parochianen en wijkbewoners die nog niet aan Kerkbalans (vroeger heette dat Gezinsbijdrage) hebben deelgenomen vragen wij eens na te denken of het niet zinvol is ook bij de groep van deelnemers aan te sluiten.

De afgelopen jaren heeft het Bisdom de minimumtarieven opgetrokken tot € 130 per jaar voor 2023. De kosten voor rouw- en trouwdiensten worden door ons achteraf terugbetaald indien in de vier laatste jaren tenminste het gemiddelde bedrag van € 130 per jaar is bijgedragen.
Uw "Kerk van Morgen" rekent ook dit jaar weer op U. Hartelijk bedankt.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Kerkkoren

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat per 13 juli 2023 de koren van Parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua (Leyenbroek) en de Parochie H. Pancratius (Munstergeleen) zich hebben verenigd tot één koor. De koren hebben al meerdere keren gezamenlijk opgetreden, op de hoogfeestdagen,  bij diverse begrafenis missen en bij de H. Mis voor de Sacramentsprocessie. Dit al vanaf het einde van de Coronatijd. Ook hebben ze al een groot aantal keren samen gerepeteerd.

Het bestuur van dit koor wordt gevormd door de heer Wil Jumpertz als voorzitter, mevrouw Louisa Benders als secretaris en mevrouw Gerry Krämer als penningmeester. Overige bestuurders zijn de heer Peter Vijgen en mevrouw Rikie Vahsen.

Vanaf eind augustus/begin september a.s. zullen we weer met regelmaat dit gezamenlijke koor horen zingen in beide kerken. Zo zal getracht worden om 2 keer per maand (eenmaal in Munstergeleen en eenmaal in Leyenbroek)  en sowieso op de hoogfeestdagen een meerstemmige Mis, te zingen.
Meldt u aan!!!!!

Een “nieuw“ koor met een nieuw elan…… dat is toch een uitgelezen kans om uw zangtalenten in te zetten door lid te worden van dit gecombineerde koor. Tevens een prachtige gelegenheid om nieuwe kennissen op te doen.

Afdrukken E-mail

Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping

‘Alles wat ademt en leeft’. Dat is het thema dat de Laudato-Si’-alliantie dit jaar heeft meegegeven aan de periode van de schepping die van 1 september tot en met 4 oktober wordt gehouden. Op 1 september is de door paus Franciscus ingestelde Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping en 4 oktober is de feestdag van Sint-Franciscus. In de periode daartussen wordt in katholieke kerken aandacht besteed aan de schepping.
Met het thema ‘Alles wat ademt en leeft’ wordt dit jaar gefocust op de rijke biodiversiteit van onze wereld die op sommige plaatsen bedreigd is door toedoen van de mens. Het thema is afkomstig uit een bekend kerklied: “Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong, vereren”. Het herinnert ons eraan dat alles wat bestaat een geschenk is van God. Samen met alle andere levende wezens vormen wij mensen een koor dat de lof zingt van de Schepper. In diezelfde traditie dichtte Franciscus van Assisi met zijn Zonnelied het loflied van alle schepselen. In zijn encycliek Laudato Si’ wijst paus Franciscus erop dat de aarde ‘ons gemeenschappelijk huis’ is en dat we met alle wezens ‘door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect

Afdrukken E-mail

Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 11 september

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 11 september. Gaat u ook mee?

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken – waaronder ook Leyenbroek en Ophoven – waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
10.15 uur    Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur    Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur    Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur    Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar Sittard.
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden voor de busreis
Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij:
mevrouw Elly Brinkman, Heerlenerweg 19, 6132 CK Sittard, telefoon 06-10502558.
Een buskaart kost € 25,-- per persoon.
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

Aanmelden voor de voettocht
Dit jaar wordt ook een meerdaagse wandelpelgrimage van Sittard naar Kevelaer georganiseerd. Vertrek vanuit Sittard op 7 september. Op 11 september sluiten de wandelaars aan bij ons dagprogramma. Aanmelden bij de heer René Haustermans via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of stuur een bericht naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afdrukken E-mail

MIVA Verkeersmiddelenactie

Op 27 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in de kerken. MIVA vraagt graag urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.

Het leven is bikkelhard in de uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo in Kenia. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Zuster Pauline en haar collega’s sporen verlaten kinderen op en helpen ze naar school, ook al is dat soms op meer dan vier uur afstand. Eigen vervoer is daarbij cruciaal. Eén auto is niet genoeg voor dit enorme gebied. Steun is nodig voor de aanschaf van stevige terreinwagens die opgewassen zijn tegen het ruige landschap.

De kerkdeurcollecte van 27 augustus zal zuster Pauline en haar collega-hulpverleners ondersteunen in hun missie. Helpt u mee de collecte tot een succes te maken?

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png