• Start
logo_ck met tekst.png

De parochie kan niet zonder uw bijdrage

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Het is moeilijk om over de kerk te praten en meteen over geld te beginnen. Maar helaas, het kan niet anders. Ook parochies moeten hun rekeningen betalen. Ook de kerk heeft inkomsten en uitgaven. Veel mensen die je hierover aanspreekt denken dat de parochies betaald worden door Rome. Het tegendeel is waar, alle parochies betalen via het bisdom mee aan Rome en niet andersom. De kerk wordt van oudsher van onderop gefinancierd; de parochianen houden hun eigen  lokale geloofsgemeenschap financieel in stand.
Medio vorige eeuw is ook binnen de kerk veel veranderd. Zo is onder andere de salariëring van geestelijken gelijkgetrokken. Alle priesters krijgen sindsdien hetzelfde salaris. Maar het geld voor de priesters komt wel nog steeds van de parochianen. De inzameling  gebeurt onder de noemer KERKBALANS, voorheen bekend als Gezinsbijdrage. De gedachte hierachter is dat ieder katholiek huishouden een bijdrage betaalt voor de exploitatie van de eigen parochie. En deze exploitatie is meer dan alleen het salaris van onze priesters. Er komen heel wat kosten bij kijken, bij zulk een exploitatie van de parochie.
In Limburg was de kerk lang een volkskerk. De inkomsten waren toen voldoende om de begroting rond te krijgen. Maar die tijd is voorbij. Het kerkbezoek is flink teruggelopen. De collectes zijn bij lange na niet voldoende om de kosten van de vieringen te betalen, en dan zeker niet om de hele exploitatie rond te krijgen. Daarom wordt deelname van parochianen aan de Actie KERKBALANS steeds belangrijker. Maar ook hier is een teruggang merkbaar. Voor de hoogte van de kerkbijdrage staat geen vast bedrag. Het Bisdom Roermond hanteert een adviestarief van min. één procent van het netto-inkomen. Onze parochie is erkend als ANBI. Dat wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
De afgelopen jaren heeft het bisdom de minimumtarieven opgetrokken tot € 130,00 per jaar voor 2023. De kosten voor rouw- en trouwdiensten worden achteraf terugbetaald indien in de vier laatste jaren tenminste het gemiddelde van € 130 per jaar is bijgedragen. (t.m.2022 €100)
Mogen wij ook dit jaar a.u.b. weer op u rekenen? Hartelijk dank.
Uw bijdrage kunt U overmaken naar bankrekg. NL 50 INGB 000 10 54 286 t.n.v. Par.Christus Koning en H.Antonius van Padua.                                                                  
Het Kerkbestuur
Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua
Leyenbroekerweg 107    6132 CD Sittard  tel. 4512492

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Vieringen Kersttijd

ZATERDAG 24 DECEMBER
19.30 uur
Gezinsviering  in Munstergeleen
Het Kerstverhaal wordt uitgebeeld en het ensemble van
“De Munstergelaner” speelt mooie kerstliederen
21.30 uur
Nachtmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

ZONDAG 25 DECEMBER
11.30 uur
Plechtige Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig
Voorgegaan door Vicaris Quaedvlieg

MAANDAG 26 DECEMBER
11.30 uur
H.Mis m.m.v. ensemble Fanfare St. Jan

ZONDAG 1 JANUARI
11.30 uur
H.Mis m.m.v.Kerkelijk Zangkoor

AANSLUITEND NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE PASTORIE

Afdrukken E-mail

GEZINSMIS KERSTAVOND Munstergeleen

Zaterdag 24 dec om 19.30 uur

“Wij komen tesamen onder ‘t sterreblinken..”

Met die bekende regel beginnen we op Kerstavond onze feestelijke Gezinsviering.

Wat fijn dat we weer tesamen mógen komen om met groot en klein, jong en oud, de geboorte van Jezus te vieren! We hebben weken uitgekeken naar het licht; op deze avond zetten we ons hart open voor het Licht van de wereld, voor Jezus zelf, die als een klein Baby’tje voor ons op aarde komt.

In deze Kerstavond-gezinsmis is er veel inbreng van kinderen, wordt het Kerstverhaal uitgebeeld en speelt een ensemble van muziekgezelschap “De Munsterglaner” mooie kerstliederen.

Eenieder van harte welkom!

Afdrukken E-mail

Een stille plaats

Temidden van dit leven hier
vol onrust en gevaar,
schept U in mij een stille plaats
En neemt uw intrek daar.
Een heiligdom van diepe rust
geheel aan U gewijd,
waar ik heel stil genieten mag
van uw aanwezigheid.
Een schuilplaats weg van het lawaai
van heel mijn druk bestaan,
een plek waar ik in kalme rust
uw stem weer kan verstaan.
Een kleine plaats, genadig stil
gereinigd van gebreken,
waar ik U, Heer, ontmoeten mag
en stil met U mag spreken.

John Oxenbham, uit: Gebeden voor drukke mensen, Ark 2006

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND 2023

Afdrukken E-mail

Christus Koning 20 november

Het feest van Christus Koning, patroon van onze kerk, is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat gevierd wordt op de laatste zondag van het liturgisch jaar. Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea (325). Keizer Constantijn had de bisschoppen bijeen geroepen omdat hij vond dat er in zijn rijk teveel onenigheid was over het christelijke geloof. Hij eiste eenheid van geloof. Die eenheid werd vastgelegd in onze huidige geloofsbelijdenis. Pius XI stelde het feest van Christus Koning in om tegen het opkomende atheïsme de nadruk te leggen op de betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de wereld. Wanneer Jezus gekruisigd wordt, bespotten de priesters, Schriftgeleerden en oudsten Hem: “Hij is toch de koning van Israël, Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven”. De mens leek zich in de ogen van Paus Pius XI oppermachtig te voelen en niet langer een God boven zich te erkennen. Voor hem was dit aanleiding om te proberen de mensen af te stemmen op wat werkelijk van waarde is. In de manier waarop de Kerk dit deed – met een encycliek en een uitbundig gevierd nieuw kerkelijk feest – toont ze zich een kind van haar tijd.

Afdrukken E-mail

Overlijden oud-pastoor Ubachs

Langs deze weg laten wij u weten dat onze oud-pastoor Johannes Hubertus (John) Ubachs op maandag 5 september 2022 is overleden. Hij is na een plechtige uitvaartdienst op zaterdag 10 september j.l. in de H. Corneliuskerk te Borgharen op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Pastoor Ubachs is vanaf 1994  tot 2006 pastoor geweest van de parochies H. Antonius van Padua en Christus Koning.  

Oud-pastoor Ubachs werd op 13 mei 1954 geboren in Maastricht. Zijn priesterwijding vond plaats op 28 mei 1983 te Roermond. Per deze datum werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie H. Laurentius te Maasniel-Roermond. Vervolgens werd hij met ingang van 1 maart 1986 tot pastoor benoemd van de parochie H. Jacobus de Meerdere in Bocholtz. Per 1 september 1991 werd hij pastoor van de parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Grubbenvorst. Na de periode in onze parochie van 1994 tot 2006 is hij nog pastoor geweest van de parochie H. Clemens te Hulsberg waar hem eind 2011 eervol ontslag is verleend vanwege arbeidsongeschiktheid.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend willen wij pastoor Ubachs speciaal gedenken in de Eucharistieviering van 16 oktober 2022 om 11:30 uur.

Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png