• Start
logo_ck met tekst.png

Palmzondag - Presentatieviering Communicantjes

De zondag vóór Pasen denken wij terug aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, waarbij de mensen Hem juichend en zwaaiend met palmtakken inhaalden als de lang-verwachte Koning.

Dit jaar vieren we dat in onze kerk weer met een mooie Gezinsviering, waarin de aanstaande Eerste Communicantjes zich aan de parochie voorstellen.
Hun zelfgemaakte Palmpasenstokken worden in deze H.Mis gezegend, evenals de palmtakjes van alle ‘grote’ mensen. We horen het Palm-evangelie en het verkorte Lijdensverhaal, we zingen en bidden samen, en de kinderen verzorgen ook enkele liedjes en gebedjes.

Van harte welkom in deze Palmpasen-Presentatiemis op zondag 2 april om 11.30 uur!

palmpasen

Afdrukken E-mail

Vastenactie

De jaarlijkse vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moeten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. In het vorige parochieblad schreven we over de noden in Zuid-Soedan. Met Uw hulp kan de Vastenactie deze mensen steunen. Doneer a.u.b. aan Vastenactie Bisdom Roermond rekening nr. NL21INGB0003000046 t.n.v. Vastenactie bisdom Roermond. Wilt U uw gift liever contant doen, achter in der kerk liggen de vastenzakjes, u kunt ze daar of in de brievenbus van de pastorie inleveren.

Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Uw liefde in de wereld

Geef ons ogen
die de kleine dingen van de gewone dag zien
en in het licht zetten;
Geef ons oren die de verborgen vragen in
het gesprek met anderen opnemen;
Geef ons handen die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.
Laat uw licht doordringen door het venster
van onze ziel in ons binnenste
zodat wij stralen in onze omgeving
én onderweg met medemensen.
Maak ons tot een venster waardoor uw liefde
in de wereld schijnt

Naar het gedicht ‘Venster van de ziel’ van Edith Stein
Uit: Van Titus Brandsma tot Edith Stein, 2022

Afdrukken E-mail

Berichten van de H.Hartparochie Overhoven

BENEFIETCONCERT
Voor de slachtoffers
Van de aardbevingen in Turkije en Syrië

Zaterdag 4 maart om 16.00 uur
Kerk H.Hart Overhoven
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard

Met medewerking van Kinderkoor “The Voices of kids”, Dameskoor Cantate en een delegatie van een Arabisch Koor.
Toegang:  vrije gave.  Iedereen is van harte welkom.

THE PASSION
Op Goede Vrijdag, 7 april a.s. om 19.00 uur wordt in de H.Hart kerk te Overhoven The Passion uitgevoerd door jeugd- en jongeren van de parochie en het parochieel kinderkoor.
Met uitbeelding door de jeugd en passende teksten en muziek wordt er stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus in het Lijdensverhaal.
Een ieder is van harte welkom.

Volgen via livestream:
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream.

Afdrukken E-mail

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensenhun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders.

vastenactie2023

Niet genoeg te eten
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk.

Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl, waar de nieuwkomers een stukje land krijgen om  voedsel te verbouwen. “Samen overleven is makkelijker dan alleen,” aldus een vluchtelinge die in Malek een nieuw thuis vond. “Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de kinderen.”

In het volgende parochieblad leest U hoe U de vastenactie kunt steunen bij hun hulp aan dit project.

Afdrukken E-mail

Dialectmis Overhoven

Op zondag 5 februari a.s. om 11.00 uur vindt de jaarlijkse Dialectmis, in samenwerking met de CV De Narre, plaats in de H.Hartkerk te Overhoven (Geldersestraat 37 Sittard).
De Dialectmis wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor, bestaande uit o.a. oud-leden van zanggroep Hofzèngers.
U kunt de mis ook volgen via livestream: www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream

Afdrukken E-mail

Openbaar besluit kerkbestuur d.d. 3 januari 2023

Op 6 en 7 december verschenen in de Limburgse media berichten over onze oud-pastoor Broers. In de tijd dat hij pastoor was zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een medewerker van de parochie.
Het zou niet alleen gaan om grappen en pesterijen maar ook om seksueel fout gedrag.
Het Kerkbestuur zou zich nog steeds met de zaak bemoeien.
 
De gebeurtenissen vonden plaats in de tijd dat pastoor Broers in functie was als pastoor.
Daarom willen wij als kerkbestuur een reactie geven.

De medewerker van de parochie diende een klacht in bij de bisschop van Roermond. De bisschop heeft de klacht onderzocht en kwam bij beslissing van 15 februari 2020 tot de conclusie dat pastoor Broers zich heeft schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend (sexueel) gedrag in de sfeer van de Gedragscode Pastoraat. Hij kreeg daarmee een ernstige waarschuwing van de bisschop.
 
De medewerker heeft daarna een nieuwe klacht ingediend bij de Landelijke Commissie Grensoverschrijdend Gedrag. Deze klacht ging over discriminatie en pesterijen e.d.. In dat kader heeft de medewerker ook de eerste klacht over sexueel grensoverschrijdend gedrag ter sprake gebracht. Na onderzoek oordeelde de commissie dat de klacht over discriminatie en pesterijen e.d. geen aanleiding vormde de bisschop te adviseren tot maatregelen over te gaan. De commissie kon niet op de eerste klacht ingaan omdat deze al was beoordeeld door de bisschop. Wél was de commissie van mening dat het beter was geweest als de bisschop die direct had doorgestuurd naar de Landelijke Commissie Grensoverschrijdend Gedrag.

Het Kerkbestuur herkent zich niet in de ernstige beschuldigingen aan het adres van oud-pastoor Broers die de medewerker van de parochie onlangs in de Pers heeft gebracht.
Het kerkbestuur constateert dat dit conflict al drie jaar loopt, momenteel in een impasse lijkt te verkeren én de goede gang van zaken in de parochie belemmert.

Het kerkbestuur heeft naar aanleiding hiervan de bisschop gevraagd zijn beslissing van 15 februari 2020 te heroverwegen en tenminste aan te sturen op een behandeling van de eerste klacht m.b.t. het grensoverschrijdend seksueel gedrag door de Landelijke Commissie Grensoverschrijdend Gedrag. Die commissie heeft expertise m.b.t. dit soort zaken. Wij hebben begrepen dat oud-pastoor Broers de Bisschop daarom herhaaldelijk heeft verzocht.
Misschien kan het oordeel van de Landelijke Commissie een mildere kijk geven op de zaak. Immers de kwestie heeft heel veel kanten en de beschuldigingen zijn ernstig.

Het Kerkbestuur zal zich verder terughoudend opstellen in deze kwestie temeer daar deze primair speelt tussen het bisdom en oud-pastoor Broers.

Aldus besloten en vastgesteld door het Kerkbestuur Christus Koning en
H. Antonius van Padua Sittard en St. Pancratius Munstergeleen.

Afdrukken E-mail

De parochie kan niet zonder uw bijdrage

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Het is moeilijk om over de kerk te praten en meteen over geld te beginnen. Maar helaas, het kan niet anders. Ook parochies moeten hun rekeningen betalen. Ook de kerk heeft inkomsten en uitgaven. Veel mensen die je hierover aanspreekt denken dat de parochies betaald worden door Rome. Het tegendeel is waar, alle parochies betalen via het bisdom mee aan Rome en niet andersom. De kerk wordt van oudsher van onderop gefinancierd; de parochianen houden hun eigen  lokale geloofsgemeenschap financieel in stand.
Medio vorige eeuw is ook binnen de kerk veel veranderd. Zo is onder andere de salariëring van geestelijken gelijkgetrokken. Alle priesters krijgen sindsdien hetzelfde salaris. Maar het geld voor de priesters komt wel nog steeds van de parochianen. De inzameling  gebeurt onder de noemer KERKBALANS, voorheen bekend als Gezinsbijdrage. De gedachte hierachter is dat ieder katholiek huishouden een bijdrage betaalt voor de exploitatie van de eigen parochie. En deze exploitatie is meer dan alleen het salaris van onze priesters. Er komen heel wat kosten bij kijken, bij zulk een exploitatie van de parochie.
In Limburg was de kerk lang een volkskerk. De inkomsten waren toen voldoende om de begroting rond te krijgen. Maar die tijd is voorbij. Het kerkbezoek is flink teruggelopen. De collectes zijn bij lange na niet voldoende om de kosten van de vieringen te betalen, en dan zeker niet om de hele exploitatie rond te krijgen. Daarom wordt deelname van parochianen aan de Actie KERKBALANS steeds belangrijker. Maar ook hier is een teruggang merkbaar. Voor de hoogte van de kerkbijdrage staat geen vast bedrag. Het Bisdom Roermond hanteert een adviestarief van min. één procent van het netto-inkomen. Onze parochie is erkend als ANBI. Dat wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
De afgelopen jaren heeft het bisdom de minimumtarieven opgetrokken tot € 130,00 per jaar voor 2023. De kosten voor rouw- en trouwdiensten worden achteraf terugbetaald indien in de vier laatste jaren tenminste het gemiddelde van € 130 per jaar is bijgedragen. (t.m.2022 €100)
Mogen wij ook dit jaar a.u.b. weer op u rekenen? Hartelijk dank.
Uw bijdrage kunt U overmaken naar bankrekg. NL 50 INGB 000 10 54 286 t.n.v. Par.Christus Koning en H.Antonius van Padua.                                                                  
Het Kerkbestuur
Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua
Leyenbroekerweg 107    6132 CD Sittard  tel. 4512492

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Vieringen Kersttijd

ZATERDAG 24 DECEMBER
19.30 uur
Gezinsviering  in Munstergeleen
Het Kerstverhaal wordt uitgebeeld en het ensemble van
“De Munstergelaner” speelt mooie kerstliederen
21.30 uur
Nachtmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

ZONDAG 25 DECEMBER
11.30 uur
Plechtige Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig
Voorgegaan door Vicaris Quaedvlieg

MAANDAG 26 DECEMBER
11.30 uur
H.Mis m.m.v. ensemble Fanfare St. Jan

ZONDAG 1 JANUARI
11.30 uur
H.Mis m.m.v.Kerkelijk Zangkoor

AANSLUITEND NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE PASTORIE

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png