• Start
logo_ck met tekst.png

Nieuws van fanfare Sint Jan

Na lang beraad heeft het bestuur besloten dat een decennialange traditie dit jaar geen doorgang zal vinden: ons kerstensemble zal dit jaar geen muzikale rondgang door de wijk doen en ook de mis op tweede Kerstdag niet opluisteren.

Onder de huidige maatregelen zien wij helaas geen ruimte om deze traditie door te laten gaan. Een moeilijk besluit, maar de gezondheid van onze leden en ons publiek gaat te allen tijde voor.

Wij hopen u snel weer muzikaal te mogen begroeten. Hou vooral onze website en facebook in de gaten: www.fanfaresintjan.com en  https://facebook.com/fanfaresintjan

Afdrukken E-mail

Kerstvieringen

Kerstmis dit jaar zal anders zijn dan we gewend zijn. De maatregelen van de overheid en de bisschoppen hebben tot gevolg dat niet meer iedereen de H.Mis met Kerstmis zal kunnen bijwonen. Zolang de huidige regels gelden kunnen slechts 30 personen tot de kerk worden toegelaten. Ook dient afstand met andere bezoekers te worden gehouden van 1,5 meter én wordt aanbevolen een mond/neuskapje te dragen.

Voor het vieren van de H.Mis met Kerstmis zijn vier dagen beschikbaar, van donderdagavond tot en met zondag, de “derde” kerstdag. Een spreiding van het kerkbezoek is noodzakelijk. Vandaar dat het kerkbestuur de volgende zaken heeft afgesproken.
/- we vragen U die vier kerkdiensten slechts eenmaal te bezoeken;
/- hiervoor dient U te beschikken over een toegangsbewijs;
/- verder vragen wij U per gezin met niet meer dan twee personen te komen.

Er zijn toegangsbewijzen voor:
1. De H.Mis op 1e kerstdag, vrijdag 25 december om 11.30 uur;
2. De H.Mis op 2e kerstdag, zaterdag 26 december om 11.30 uur;
3. De H.Mis op zondag 27 december om 11.30 uur.

Er wordt dus één toegangsbewijs per persoon verstrekt en voor één van de 4 gelegenheden, zolang de voorraad strekt. Kerkelijke bedienaren hoeven geen toegangsbewijs aan te vragen omdat zij een noodzakelijke functie vervullen in de kerk. Wij verzoeken U uiterlijk 10 minuten vóór aanvang van de kerkdienst aanwezig te zijn.

De toegangsbewijzen kunnen naar beschikbaarheid worden afgehaald op maandag 21 en dinsdag 22 december in de pastorie aan de Leyenbroekerweg 107 tussen 14.30 en 16.00 uur.

Indien U graag een tweede kerkdienst wilt bijwonen dan kunt U op deze dagen een of twee plaatsen op de reservelijst laten vastleggen. U wordt hierover dan uiterlijk 23 december gebeld.

Wij vertrouwen erop dat U begrip heeft voor deze maatregelen en dat U ervoor zorgt dat U in het bezit bent van een toegangsbewijs.

Wij wensen U een in alle opzichten Zalig Kerstfeest.

Het Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Overleden

Harrie Dols      v/h Broekstraat 40    81 jaar   

 Heer neem onze dierbare overledene op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Kerkbalans

Enkele parochianen, die elk jaar een bijdrage leveren aan Kerkbalans voor het in standhouden van onze parochie, hebben hun bijdrage voor dit jaar nog niet voldaan. Natuurlijk, het kan nog want het jaar is nog niet om. En natuurlijk kunt u ook om de twee jaren ineens betalen omdat het fiscaal aantrekkelijker voor u is. In beide gevallen kunt u dit artikeltje naast u neerleggen.

Maar mocht u het vergeten zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit voor het einde van het jaar alsnog te doen.

Of twijfelt u of u nog wel mee wil doen, dan is het goed om u af te vragen of het voor u niet de moeite waard is het mooie kerkgebouw aan de Leyenbroekerweg en de intentie van onze parochie te ondersteunen. Ook een parochie, die geen subsidie van overheidswege krijgt, ziet de kosten ieder jaar oplopen. Alle giften zijn welkom. Wij rekenen graag op u.
Hartelijk dank weer.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Hoe gaat het met de gezondheid van onze pastoor?

Het is alweer enige tijd geleden, dat wij u geïnformeerd hebben over de gezondheid van pastoor Broers.
Na diverse onderzoeken is gebleken, dat de uitpompfunctie van het hart slechts weinig verbeterd is. De capaciteit van het hart is volgens de bedrijfsarts  nog niet voldoende om de taken als pastoor weer op zich te nemen.
Inmiddels is ook geconstateerd, dat pastoor vanwege zware apneu slaapt met extra hulpmiddelen ter ondersteuning van het hart.
Hij blijft vooralsnog onder controle van cardioloog, longarts en slaapdeskundige. Ook zal de revalidatie nog wel even aanhouden.
Wij wensen onze pastoor alle goeds en vragen u voor zijn voorspoedig herstel te willen bidden.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Kerkbestuursfusie

De kerkbesturen van de toenmalige parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua -die per 1 januari 2020 fuseerden tot één parochie- enerzijds en anderzijds van de parochie St. Pancratius te Munstergeleen hebben de handen ineen geslagen om samen een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Dit meerjarenbeleidsplan is bij brief van 20 mei 2018 aan het bisdom aangeboden. Derhalve hebben onlangs de gezamenlijke bestuursleden besloten over te gaan tot de vorming van één fusiebestuur voor het grondgebied van de parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua en St. Pancratius. De taak van dit fusiebestuur is er op gericht in goed overleg met alle geledingen in beide parochies én het bisdom op termijn te komen tot een nieuwe parochie voor de gehele cluster Sittard – Zuid, te weten de beoogde parochie H. Pater Carolus Houben.

Het Bisdom keurde deze fusie van bestuur onlangs goed met het navolgend schrijven:

Roermond, 10 november 2020,

Geacht bestuur,

Bij brief van 6 oktober 2020 heeft u ons uitvoerig bericht dat u het wenselijk oordeelt dat de kerkbesturen van uw beider parochies dezelfde personele bezetting krijgen. Dit als stap op weg naar de uiteindelijke fusie van uw parochies. Uiteraard geven wij in het kader van het actuele diocesane beleid ten aanzien van de samenwerking en samenvoeging van parochies graag uitvoering aan uw verzoek. Zodoende benoemen wij met ingang van 1 oktober 2020 tot kerkbestuurslid van uw parochies:

  1. Dhr. Mr. J.I.F. Kooijman, Toon Hermanssingel 18 (vicevoorzitter, algemeen secretaris, juridische zaken, personeel)
  2. Dhr. J.H.H.M. Hamers, Rijksweg Zuid 139 (gebouwen, techniek, grond –en pachtzaken)
  3. Dhr. R.P.M. Packbeers, Houbeneindstraat 7 M’gel. (bouw en renovatieproject Munstergeleen, verhuur)
  4. Dhr. M.J.E. Peeters Burg. Ramakersstraat 7 M’gel. (kerkhofbeheer, penningmeester M’gel.)
  5. Dhr. P.G.M.H. Schoenmaeckers, Molenaarlaan 15 (penningmeester Ley.)
  6. Dhr. R.H.M. Vroomen, Cornelisstraat 10 Geleen (gebouwen, verhuur, techniek)
  7. Dhr. P.J.E.R. Wijshoff, Heijdenpad 1 M’gel (secretariaat Munstergeleen)

De zittingstermijn…loopt tot 1 oktober 2024… Op deze wijze zijn nu twee kerkbesturen bestaande uit dezelfde personen gerealiseerd, en die voor elk van de twee bovengenoemde parochies functioneren. Alle bovenstaande benoemingen zijn met inachtneming van art. 28 lid a van het “Algemeen Regelement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland”. Wij waarderen uw voornemen om u in te zetten voor de verdere samenwerking tussen deze parochies en hopen dat u met vrucht en vreugde uw werk zult verrichten ten behoeve van deze parochies.

Met hartelijke groeten en ware hoogachting,

Mgr. R.H.M. Maessen, Vicaris-Generaal

Mr. G.H. Smulders l.i.c., Kanselier

Afdrukken E-mail

Garagebox
Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png