• Start
logo_ck met tekst.png

Woord van de deken...

Christendom in Nederland
Volgens de cijfers van het C.B.S. is 60% van de Nederlanders niet meer christelijk. Daarmee is Nederland een niet-christelijk land geworden. 60% van de inwoners van ons land wil zelf op zoek gaan naar de fundamentele levensvragen: Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? Waar ga ik naar toe? Waar haal ik mijn normen en waarden vandaan? Natuurlijk zijn er buiten het christendom antwoorden op deze vragen maar het is een flinke uitdaging ze te vinden! Zonder antwoorden hebben we geen rust, is er onvoldoende zingeving.
Het christendom pretendeert niet de enige religie te zijn maar volgens mijn bescheiden mening is er geen godsdienst die betere antwoorden geeft op  de vragen in ons bestaan. Wij mensen zijn door God gewild, Hij heeft ons ‘zijn kinderen’ genoemd. In Jezus Christus, Gods Zoon, hebben wij in een gemeenschap van mensen de mogelijkheid God op een heel nabije manier te leren kennen: geen God die ons op afstand gadeslaat en overheerst, Hij is de liefde zelf. Hij is bereid zijn leven voor ons te geven en vraagt ons ons leven te geven voor elkaar. Dat is de basis van een goede wereld. En iedere mens heeft eeuwigheidswaarde. Met Pasen vieren we dat Jezus verrees uit het graf en dat deze belofte er ook voor ons is:  eeuwig leven bij God samen met allen die ons in de dood zijn voorgegaan. Het verrijzenisgeloof is de kern van ons christendom. Laten we het niet overboord gooien, want volgens mij is er niets dat ons méér vrede en geluk kan brengen! Zalig Pasen!
 R. Merkx

Afdrukken E-mail

VASTENACTIE 2022 Je land is je leven

De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte op en richt vaak grote milieuschade aan. Daarbij wegen meestal de economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van de lokale gemeenschappen; die worden niet zelden beroofd van hun huizen en hun land. Een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen, natuur en milieu. Denk aan grote plantages in plaats van oerwoud, mijnbouw die de omgeving verwoest en vervuilt of waterkrachtcentrales in rivieren die de loop van het water beïnvloeden of zelfs gebieden onder water zetten.

De grootschalige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en vruchtbare grond heeft grote invloed op mensen en op klimaat. De biodiversiteit loopt bijvoorbeeld sterk terug als een weelderig oerwoud wordt vervangen door een palmolieplantage. En in 2020 werd wereldwijd 12,2 miljoen hectare bos gekapt, een stijging van 12% ten opzichte van 2019. Bossen zijn echter essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO2 uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen.

Goed geregelde landrechten zijn in dit verband heel belangrijk voor de lokale gemeenschappen én voor natuur en milieu. Kleinschalige landbouw en ontginning zijn nu eenmaal veel minder belastend voor de omgeving. Bovendien geeft het de mensen de mogelijkheid te investeren in verschillende soorten gewassen en goede materialen. Ieder jaar steunt de Vastenactie daarom projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. In 2020 werden zo 22.000 inheemse bewoners, kleine boeren en andere mensen gesteund in hun strijd voor landrechten. In 2022 worden drie landrechten projecten extra in de schijnwerpers gezet.

Hoe U Vastenactie kunt steunen leest U in het volgende parochieblad.

Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua
Leyenbroekerweg 107    6132 CD Sittard  tel. 4512492

Afdrukken E-mail

Zondag 30 januari, 11.30 uur: Gezinsmis "Jezus leren kennen"

Op zondag 30 januari vieren we in onze kerk sinds lange tijd weer eens een Gezinsmis!  
Speciaal voor de gezinnen van de nieuwe Communicantjes geven we een beetje uitleg bij de verschillende onderdelen van de H.Mis. Zo leren wij Jezus in de woorden van het Evangelie, in het gebed en de eucharistie, een beetje beter kennen.  
De Communicantjes van de afgelopen jaren mogen meehelpen met voorlezen en met enkele vrolijke liedjes. En ook alle 'grote' parochianen zijn van harte welkom!

Afdrukken E-mail

Overleden

Jean Haagmans Vijverweg 98 86 jaar
Elly Langoor-Koenen Steegstraat 43 75 jaar
Frans Wijnen Lemborgh 90 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Van 15 tot 29 januari doen weer 2000 kerken mee aan AKTIE KERKBALANS. Ook wij zamelen weer geld in voor onze parochie.
Parochies krijgen geen subsidie maar zullen toch moeten zorgen dat er geld beschikbaak is om te kunnen bestaan. Alleen dan blijven onze kerken van waarde voor de parochianen en de samenleving…… ook morgen.

Het is een terugkerende vraag voor veel parochies hoe dit ieder jaar weer aan te pakken. Hoe moeten we er voor zorgen dat de deelnemers aan Kerkbalans ieder jaar weer blijven geven en niet afhaken omdat familieleden en/of vrienden er ook mee gestopt zijn.

Wij hoeven niet uitgebreid uit te leggen dat het actief houden van een parochie als de onze met een mooie kerk veel geld kost. Het zijn niet alleen de gebouwen die veel geld aan onderhoud vragen, maar ook de priesters die in hun levensonderhoud moeten voorzien en zaken als koor, versiering, administratie e.d., waar we regelmatig financiën voor nodig hebben. Eén van de grootste uitgaven is het energieverbruik. Eénmaal per week moet de c.v.-installatie uren vóór aanvang van de dienst worden aangezet om het tijdens de kerkdienst in ieder geval redelijk warm te krijgen. Met de collecte alleen kunnen wij dit niet financieren. Zo kunnen wij nog diverse zaken noemen die ons regelmatig in de problemen kunnen brengen.

Dit gelezen hebbende hopen wij, dat u begrip heeft voor het feit dat wij u  aanspreken om aan Kerkbalans ook dit jaar 2022 weer deel te nemen.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL 50 INGB 000 10 54 286  t.n.v. Par.Christus Koning en H.Antonius van Padua.

Onze hartelijke dank.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Missio

De opbrengst van de kerkdeurcollecte op 24 oktober j.l. voor Wereldmissiemaand bedraagt € 80,00  Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Licht in de duisternis

Wat we gevreesd hadden is helaas weer gebeurd. De Nachtmissen met Kerstmis kunnen niet doorgaan. Na 17.00u moeten ook de kerken hun deuren gesloten houden... Gelukkig kunnen we wel op eerste en tweede Kerstdag vieringen houden, zij het ‘op anderhalve meter afstand’ en mét mondkapje tijdens het lopen. Het is om moedeloos van te worden. Moedeloos zuchten hoor ik van onze vrijwilligers, van de koren, van collega’s, van parochianen. Hoe verder…?
‘Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood.’ Met die woorden uit het boek van de profeet Jesaja beginnen de lezingen van de Nachtmis met Kerstmis. ‘Laat er blijdschap zijn omdat de vijand is overwonnen. Er is ons een Kind geboren. Een Eeuwige Vader, een Vredevorst.’ In het zwartste duister van de nacht gaat Gods licht stralen. En misschien is het licht dit jaar wel beter zichtbaar, beter zichtbaar omdat het buiten ‘donkerder’ is. Wellicht was er andere jaren al licht en kwam er met Kerstmis méér licht. Nu hebben we zó hard dat ‘licht van boven’ nodig!
Maar hoe kunnen we dat licht bereiken? Het licht komt tot ons als we ons realiseren wat er met Kerstmis is gebeurd. God grijpt in de mensengeschiedenis. Letterlijk in Bethlehem waar Jezus wordt geboren in een stal. Het volk van Israël dat riep om een verlosser, kríjgt een Verlosser: geen sterke militaire heerser die korte metten maakt met Israëls vijanden, maar God die als Kind wordt geboren voor hen die kinderlijk vertrouwen op Hem stellen: herders, wijzen uit het Oosten…
Kerstmis: God werd geboren in Bethlehem. Kerstmis: God wordt hier en nu geboren voor ons! Hij wil licht en vreugde brengen in onze gekwetste wereld van ziekte en dood, van zinloosheid en niet-meer-weten hoe verder. Laten we bidden om dit licht en ons realiseren dat één klein lichtpuntje voldoende is om de weg te vinden in de totale duisternis. Dat éne lichtpuntje wens ik u toe opdat uw en mijn leven richting mag krijgen, de richting van God die ons heeft geschapen uit liefde en ons blijft liefhebben voor ons geluk. Zalig Kerstmis!
R. Merkx, pastoor-deken, (administrator)

Afdrukken E-mail

Sinds Allerheiligen 2020 namen we afscheid van

 

De heer H.Dols 81 jaar
De heer P.Paquay 85 jaar
Mevrouw M.de Wilde-Blommaert 64 jaar
De heer Th. Vogels 94 jaar
De heer S.Hoenen 90 jaar
Mevrouw B.Hochstebach-Willems           88 jaar
De heer S. van Laar 87 jaar
Mevrouw D.Levels-Koldewijn 91 jaar
De heer S. van de Ven 24 jaar
Mevrouw R. van Tilburg-Franssen 78 jaar

We steken een kaars aan en gedenken onze dierbare overledenen in de H.Mis van zondag 31 oktober om 11.30 uur en maandag 1 november om 19.00 uur

ALLERZIELEN
Zo goed de namen weer te noemen
van onze dierbaren die overleden zijn.
Zolang ze in onze herinnering leven
zullen ze niet echt gestorven zijn.

Een brandend lichtje op hun graf,
een bloem van ik ben je nog niet vergeten
en wie hier langs komt zal het weten,
die hier ligt wordt nog steeds gemist.

Geleidelijk aan zal het verdriet wel slijten.
Maar ondanks alles, de heimwee blijft
naar hoe het was, het samen leven.
Dan is het goed om aandacht te geven.
Rita Arends

85 jaar

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png