• Start
logo_ck met tekst.png

Overleden

Jean Haagmans Vijverweg 98 86 jaar
Elly Langoor-Koenen Steegstraat 43 75 jaar
Frans Wijnen Lemborgh 90 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Van 15 tot 29 januari doen weer 2000 kerken mee aan AKTIE KERKBALANS. Ook wij zamelen weer geld in voor onze parochie.
Parochies krijgen geen subsidie maar zullen toch moeten zorgen dat er geld beschikbaak is om te kunnen bestaan. Alleen dan blijven onze kerken van waarde voor de parochianen en de samenleving…… ook morgen.

Het is een terugkerende vraag voor veel parochies hoe dit ieder jaar weer aan te pakken. Hoe moeten we er voor zorgen dat de deelnemers aan Kerkbalans ieder jaar weer blijven geven en niet afhaken omdat familieleden en/of vrienden er ook mee gestopt zijn.

Wij hoeven niet uitgebreid uit te leggen dat het actief houden van een parochie als de onze met een mooie kerk veel geld kost. Het zijn niet alleen de gebouwen die veel geld aan onderhoud vragen, maar ook de priesters die in hun levensonderhoud moeten voorzien en zaken als koor, versiering, administratie e.d., waar we regelmatig financiën voor nodig hebben. Eén van de grootste uitgaven is het energieverbruik. Eénmaal per week moet de c.v.-installatie uren vóór aanvang van de dienst worden aangezet om het tijdens de kerkdienst in ieder geval redelijk warm te krijgen. Met de collecte alleen kunnen wij dit niet financieren. Zo kunnen wij nog diverse zaken noemen die ons regelmatig in de problemen kunnen brengen.

Dit gelezen hebbende hopen wij, dat u begrip heeft voor het feit dat wij u  aanspreken om aan Kerkbalans ook dit jaar 2022 weer deel te nemen.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL 50 INGB 000 10 54 286  t.n.v. Par.Christus Koning en H.Antonius van Padua.

Onze hartelijke dank.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Missio

De opbrengst van de kerkdeurcollecte op 24 oktober j.l. voor Wereldmissiemaand bedraagt € 80,00  Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Licht in de duisternis

Wat we gevreesd hadden is helaas weer gebeurd. De Nachtmissen met Kerstmis kunnen niet doorgaan. Na 17.00u moeten ook de kerken hun deuren gesloten houden... Gelukkig kunnen we wel op eerste en tweede Kerstdag vieringen houden, zij het ‘op anderhalve meter afstand’ en mét mondkapje tijdens het lopen. Het is om moedeloos van te worden. Moedeloos zuchten hoor ik van onze vrijwilligers, van de koren, van collega’s, van parochianen. Hoe verder…?
‘Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood.’ Met die woorden uit het boek van de profeet Jesaja beginnen de lezingen van de Nachtmis met Kerstmis. ‘Laat er blijdschap zijn omdat de vijand is overwonnen. Er is ons een Kind geboren. Een Eeuwige Vader, een Vredevorst.’ In het zwartste duister van de nacht gaat Gods licht stralen. En misschien is het licht dit jaar wel beter zichtbaar, beter zichtbaar omdat het buiten ‘donkerder’ is. Wellicht was er andere jaren al licht en kwam er met Kerstmis méér licht. Nu hebben we zó hard dat ‘licht van boven’ nodig!
Maar hoe kunnen we dat licht bereiken? Het licht komt tot ons als we ons realiseren wat er met Kerstmis is gebeurd. God grijpt in de mensengeschiedenis. Letterlijk in Bethlehem waar Jezus wordt geboren in een stal. Het volk van Israël dat riep om een verlosser, kríjgt een Verlosser: geen sterke militaire heerser die korte metten maakt met Israëls vijanden, maar God die als Kind wordt geboren voor hen die kinderlijk vertrouwen op Hem stellen: herders, wijzen uit het Oosten…
Kerstmis: God werd geboren in Bethlehem. Kerstmis: God wordt hier en nu geboren voor ons! Hij wil licht en vreugde brengen in onze gekwetste wereld van ziekte en dood, van zinloosheid en niet-meer-weten hoe verder. Laten we bidden om dit licht en ons realiseren dat één klein lichtpuntje voldoende is om de weg te vinden in de totale duisternis. Dat éne lichtpuntje wens ik u toe opdat uw en mijn leven richting mag krijgen, de richting van God die ons heeft geschapen uit liefde en ons blijft liefhebben voor ons geluk. Zalig Kerstmis!
R. Merkx, pastoor-deken, (administrator)

Afdrukken E-mail

Sinds Allerheiligen 2020 namen we afscheid van

 

De heer H.Dols 81 jaar
De heer P.Paquay 85 jaar
Mevrouw M.de Wilde-Blommaert 64 jaar
De heer Th. Vogels 94 jaar
De heer S.Hoenen 90 jaar
Mevrouw B.Hochstebach-Willems           88 jaar
De heer S. van Laar 87 jaar
Mevrouw D.Levels-Koldewijn 91 jaar
De heer S. van de Ven 24 jaar
Mevrouw R. van Tilburg-Franssen 78 jaar

We steken een kaars aan en gedenken onze dierbare overledenen in de H.Mis van zondag 31 oktober om 11.30 uur en maandag 1 november om 19.00 uur

ALLERZIELEN
Zo goed de namen weer te noemen
van onze dierbaren die overleden zijn.
Zolang ze in onze herinnering leven
zullen ze niet echt gestorven zijn.

Een brandend lichtje op hun graf,
een bloem van ik ben je nog niet vergeten
en wie hier langs komt zal het weten,
die hier ligt wordt nog steeds gemist.

Geleidelijk aan zal het verdriet wel slijten.
Maar ondanks alles, de heimwee blijft
naar hoe het was, het samen leven.
Dan is het goed om aandacht te geven.
Rita Arends

85 jaar

Afdrukken E-mail

Gedoopt

Ivy van Mierlo Heinsbergstraat 8 Sittard
Macy van Mierlo Heinsbergstraat 8 Sittard

Ivy en Macy, van harte gefeliciteerd, we wensen jullie en jullie ouders veel geluk.

Afdrukken E-mail

Eerste H. Communie 2022

In november starten in onze parochie de catecheselessen voor de nieuwe Communicantjes!

Ouders woonachtig in Leyenbroek of Ophoven, die hun kind (dat in groep 4 zit)  willen laten voorbereiden op de Eerste H. Communie en het nog niet hebben aangemeld, kunnen contact opnemen met Daniëlle Lemmens. (tel: 046-475 87 33, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De viering van de Eerste H. Communie vindt plaats op zondag 15 mei 2022!

Afdrukken E-mail

Het is mooi geweest…

Op 25 april 2020 werd ik getroffen door een hartinfarct. Een dubbeltje op z’n kant zeiden ze in het U.M.C, temeer daar men vanwege bijkomende hoge koorts pas op de 4e dag erna kon opereren.
Operatie geslaagd, maar wel met als gevolg een opgelopen chronisch hartfalen, omdat de pompfunctie nog slechts 37% bedroeg.

Daarna begon een traject van hartrevalidatie en controles in het ziekenhuis. Na intensieve therapie bleek in januari 2021 de pompfunctie slechts 3% te zijn verbeterd, 40% dus.
Dat was reden om het ziekteverlof te verlengen en in overleg met de Vicaris-generaal van het bisdom en de bedrijfsarts een traject te starten om mogelijk tot afkeuring te komen.
Gevoelsmatig deed dat pijn en ik heb me er dan ook een hele tijd innerlijk tegen verzet. Temeer daar ik graag als pastoor te midden van u werkzaam was.

In Munstergeleen sinds 1995 -26 jaar dus nu- en in Leyenbroek-Ophoven sinds 2006, 15 jaar lang.
Echter, de fysieke en psychische krachten blijken tekort te schieten om nog langer door te gaan.
Dan komt toch het moment -mede door gesprekken met collega’s- dat ik moest toegeven: “het is niet anders, leg je er maar bij neer!’ “Het is mooi geweest “.
Gedurende dat proces was mijn grootste vraag: “wat dán, als het niet meer gaat en er werkelijk een afkeuring volgt?”

De oplossing diende zich in het vroege voorjaar aan in een gesprek met de Abt van een Benedictijnenklooster waarmee ik al 35 jaar bevriend ben. “Wij hebben graag een goede nieuwe buurman, kom maar en we gaan wel ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen” zo werd ik uitnodigend aangemoedigd. Bij dit klooster was namelijk een mogelijkheid tot zelfstandig wonen ontstaan, en ik heb vervolgens die kans met beide handen aangegrepen. Het is wel niet naast de deur, ik zal verkassen naar midden Frankrijk! Maar ik voel me daar thuis, ken de gemeenschap, kan met hen mee-bidden en -vieren. Dat schept de noodzakelijke voorwaarden om vanaf nu -en het kan gewoon niet anders omdat de krachten ontbreken- een religieus leven van rust en regelmaat te gaan leiden.
Inmiddels is de afkeuringsprocedure positief afgesloten en heeft de Bisschop mij eervol ontslag verleend.

Dankbaar kijk ik terug op de lange jaren dat ik bij u in Munstergeleen en Leyenbroek-Ophoven mocht zijn. De mooiste periode waren wel de historische jaren 1999 tot en met 2007, waarin ik het proces tot heiligverklaring van pater Karel mocht voeren en tegelijkertijd met het parochiële werk de zorg mocht dragen voor het heiligdom van pater Karel, tot in 2013 pater Martin de Korte die zorg graag overnam. Hem en de Passionistencongregatie ben ik heel dankbaar voor het in mij gestelde en geschonken vertrouwen!

Dankbaar herinner ik mij al diegenen die op positieve wijze meewerkten in de parochiegemeenschappen. Weet dat u met uw positieve inzet mij tot grote steun bent geweest bij mijn pastorale werkzaamheid.
Ongetwijfeld zijn er ook dingen die anders hadden gekund. Beter ook. Zeker zullen er ook mensen zijn die misschien zeggen: “wat heb ik aan de Kerk, wat heb ik aan die pastoor, ik heb nooit de kans gekregen hem dit of dat te vertellen”.
Ieder die ik wellicht over het hoofd heb gezien, pijn gedaan misschien of door mijn toedoen niet in zijn geloof is gesterkt, dat spijt mij dan oprecht!

Vandaag zeg ik: “bedankt voor alles wat ik heb mogen delen aan vreugde en aan verdriet op tal van momenten”. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u mij gegeven hebt in goede en kwade dagen.

Tot slot zou ik u willen zeggen: “bouw samen de gemeenschap op met straks de nieuwe pastoor. Houdt hoop en goede moed om anderen goede moed en hoop te kunnen geven”.
Of de tijd dat ik in uw midden mocht zijn vruchtbaar is geweest, dat zal de toekomst uitwijzen. In ieder geval laat ik -naar mijn mening- veel goede dingen achter, die ik met de hulp van velen tot stand mocht brengen.
En ik zeg: “het is mooi geweest “! “Dat het u allen en de parochie tot zegen mag zijn”! Moge onze heilige pater Karel daartoe zijn zegenende handen over u en mij uitstrekken!

Omdat ik reeds 1 3/4 jaar “uit het zicht” ben, heb ik in overleg met het kerkbestuur gemeend geen groots afscheid te organiseren, mede ook gezien het hele Corona-gebeuren. Graag zeg ik u gedag op de momenten dat we elkaar vóór mijn verhuizing nog in de parochies tegenkomen.

Het ga u allen goed!

Henricus J.P.T. Broers,
emeritus pastoor

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png